Tillgänglighetsredogörelse ValueAdd

ValueAdd Solutions Scandinavia AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.valuead.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att vår webbplats och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.valueadd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till hej@valueadd.se Svarstiden är normalt 48 timmar.
Ring 070 529 36 20.

Innehåll på webbplatsen som inte eller delvis är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och de flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns brister.

Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

För dig med nedsatt syn och färgseende eller utan synförmåga

 • Tabb-fokus kan visuellt upplevas otydligt.
 • Tabb-ordningen kan i flera fall vara felaktigt eller ologisk.
 • Vissa formulärelement kan vara felkonstruerade och sakna beskrivningar.
 • Några sidor saknar en strukturell logisk ordning som gör att rubriker inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett korrekt sätt.
 • Vissa document och blanketter kan vara felaktigt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.
 • Det går inte att hantera all funktionalitet med enbart tangentbordet, det kan därmed vara svårt att navigera sig för den som behöver externa hjälpmedel.
 • Det förekommer länkar som inte urskiljs på annat sätt än genom färg.
 • Inmatningsfält kan sakna beskrivningar.
 • Tabeller kan vara felkonstruerade och sakna rubriker och beskrivningar.
 • Vissa bilder saknar eller har otillräcklig alt-text och bildbeskrivning.
 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för en otydlig beskrivande funktion av det klickbara elementet for skärmläsaranvändare.
 • Vissa element på några av sidorna har otillräcklig contrast.

För dig med nedsatt kognitiv förmåga

 • En omfattande och djup navigationsstruktur.
 • Otydlig visuell hierarki.
 • Långa texter och djup struktur.
 • Den visuella designen kan upplevas rörig och “ihoptryckt”.
 • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar
  Inkonsekvent format på datum och sifferformat.
 • Otydliga och inkonsekventa länktexter förekommer.
 • Många olika grafisk element och uttryck

För dig med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Klickytor på vissa knappar och länkar är inte tillräckliga.

För dig med nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Vissa filmer saknar textning.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmälan om bristande tillgänglighet, DIGG

Hur vi har testat webbplatsen

På vissa delar av webbplatsen har vi gjort en självskattning (intern testning) och på vissa delar tagit hjälp av extern part för en oberoende granskning. Vi gör kontinuerliga självskattningar med interna testningar av skatteverket.se kring pedagogik, språk och teknik. Testar gränssnitt med skärmläsare och genomför användartester löpande.

ValueAdd arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på följande sätt:

 • mer formaliserade rutiner och strukturerat arbetssätt
 • central kravställning för tillgänglighetskrav, WCAG 2.1 AA
 • checklistor och stöd som underlättar arbete och utvecklingsinitiativ
 • kompetenshöjande insatser.

Genom mer formaliserade rutiner och arbetssätt ökar vi vår kundcentrerade utveckling. Vi involverar kunder med olika funktionsvariationer i högre grad, samarbetar med funktionshinderrörelser.
Senaste bedömningen gjordes xxx